Avgifter


Tellus Midas

Insättningsavgift: 0 %

Uttagsavgift: 0 %

Årligt fast avgift: 1 %

Rörlig avgift: 20 % av den del av fondens totalavkastning som överstiger en avkastningströskel motsvarande en genomsnittlig ränta på en 3-månaders stadsskuldväxel per månad.


Tellus Globala Investmentbolag Andelsklass A

Insättningsavgift: 0 %

Uttagsavgift: 0 %

Årligt fast avgift: 0,9 %

Rörlig avgift: Utöver den fasta avgiften utgår en prestationsbaserad ersättning till fondbolaget om högst 10 % av fondens överavkastning. Överavkastningen definieras som den del av den totalavkastningen som överstiger MSCI All Country NDTR (SEK), efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften.


Tellus Globala Investmentbolag Andelsklass B

Insättningsavgift: 0 %

Uttagsavgift: 0 %

Årligt fast avgift: 1,4 %

Rörlig avgift: 0 %

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.