Köpa fondandelar

1. Lägg en köporder – valfritt belopp – genom inbetalning till fondens bankkonto.


Fond                                          Konto                                  Bankgiro       

Tellus Midas:                                    SEB 5565-1038930            120-4643

Tellus Globala Investmentbolag:     SEB 5851-1078886             867-0002

Tellus Bank & Finansfond:               SEB 5851-1111530             374-1071

     

2. Det är av yttersta vikt att du anger ditt fullständiga personnummer (ååmmddxxxx) eller organisationsnummer i en meddelanderuta till mottagaren (dvs Tellus Fonder). Detta för att vi ska kunna matcha din inbetalning mot din anmälningsblankett (ny eller befintlig) och därmed skapa en köporder.


3. Fonden är öppen för handel varje svensk bankdag och det finns inga begränsningar för minsta insättning. Din köporder skapas den dag inbetalningen är fonden tillhanda på bankkontot eller bankgirokontot.


4. Köp av fondandelar sker alltid till en kurs som är okänd.


5. Köp- och säljordrar avseende fondandelar verkställs nästföljande bankdag. Det innebär att om du som kund exempelvis lägger en mindre köporder under måndagen så kommer denna order att genomföras till tisdagens fondkurs, vilken alltså baseras på tisdagens stängningspriser för de aktier och andra värdepapper som fonden äger.

 

6. Bekräftelse på ditt andelsköp skickas ut till angiven emailadress enligt anmälningsblankett.

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.