Köpa / Sälja

Det är enkelt att bli kund och andelsägare direkt hos Tellus Fonder. Följ dessa instruktioner:


1. Det är viktigt att du noga läser igenom fondfaktablad och informationsbroschyrer samt tar del av aktuell information på hemsidan under respektive fond. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


2. Välj anmälningsblankett för den fond du vill bli kund i; Tellus Midas eller Tellus Globala Investmentbolag. Här hittar du blanketter.


3. Fyll i fondens anmälningsblankett för privatperson eller juridisk person. bl.a. eftersom vi som fondbolag enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är skyldiga att kontrollera din identitet och ditt sparmönster. För person skriven i utlandet fyll i kunddeklaration.


4. Skicka din anmälningsblanketten till Tellus Fonder tillsammans med vidimerad kopia på ID-handling (körkort, pass eller bank-ID), som är fullt läsbar med tydligt framträdande personfoto, till Tellus Fonder AB. Personen som vidimerar skriver sin namnteckning, ett namnförtydligande samt kontaktuppgifter på kopian av ID-handlingen.


5. Under förutsättning att anmälningsblanketten är fullständigt ifylld och vidimerad kopia av ID-handling (samt eventuellt registreringsbevis för juridisk person) är bifogad, så kan du lägga en köporder på andelar i fonden samma dag som anmälan kommer in till Tellus Fonder.


Skicka din anmälan med kopia av ID-handling till oss genom att scanna och e-posta till: kund@tellusfonder.se eller faxa till 08-545 170 14 eller posta till:


Tellus Fonder AB

Box 5855

102 40 Stockholm

 SwedenRiskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.