Sälja fondandelar

1. För att sälja andelar, även kallat inlösen, i fonden fyller du i och undertecknar en inlösenblankett för avsedd fond.

Inlösenblanketter hittar du här  


2. Du kan antingen scanna och e-posta inlösenblanketten till kund@tellusfonder.se eller posta till: Tellus Fonder AB, 102 45 Stockholm, Box 5222.


3. Om du vill ha likviden utbetalad till ett annat konto än det du tidigare angivit på anmälningsblanketten så måste du också skicka med en vidimerad kopia på ID-handling (körkort, pass eller bank-ID), som är fullt läsbar och med tydligt framträdande personfoto, till Tellus Fonder AB. För juridisk person ska även en vidimerad kopia på ett registreringsbevis (ej äldre än sex månader) bifogas.


4. Fonden är öppen för handel varje svensk bankdag. Din säljorder skapas den dag inlösenblanketten (samt eventuella övriga handlingar) är fondbolaget tillhanda.


5. Inlösen av fondandelar sker alltid till en kurs som är okänd.


6. En säljorder är definitiv och kan inte återkallas annat än om en begäran om återkallande görs skriftligen och är fondbolaget tillhanda samma dag som ordern har skapats och om fondbolaget medger det.


7. Likviden sätts in på angivet konto enligt ovan.

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.