Fondens mål

Fondens mål är att genom investeringar i ett begränsat antal globala bolag och med en flexibel aktieandel bygga upp fondandelsägarnas sparkapital och över tiden ge en tydligt positiv avkastning. Som ett led i detta försöker vi undvika år med en kraftigt negativ avkastning. Vår målsättning är att ge en genomsnittlig avkastning överstigande 10 % om året, sett över en börscykel. Fondens avkastning kommer dock att variera från år till år.

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.