Fondens mål

Fondens mål är att genom investeringar i ett begränsat antal globala bolag och med en flexibel aktieandel bygga upp fondandelsägarnas sparkapital och över tiden ge en tydligt positiv avkastning. Som ett led i detta försöker vi undvika år med en kraftigt negativ avkastning. Vår målsättning är att ge en genomsnittlig avkastning överstigande 10 % om året, sett över en börscykel. Fondens avkastning kommer dock att variera från år till år.