Tellus Midas

Tellus Midas

Informationsbroschyr

Placeringsinriktning

Tellus Midas investerar i aktier och räntebärande instrument över hela världen. Vi försöker hitta morgondagens storbolag. Vi investerar i bolag ledande inom sin nisch med starka ledningar och attraktiva värderingar. Vi arbetar med en flexibel aktieandel för att kunna parera marknadens svängningar. Kort sagt vi har som mål att ta tillvara aktiemarknadens alla möjligheter när vi ser dessa som goda och att behålla kapitalet så intakt som möjligt när förutsättningarna är sämre.

  

Förvaltarstil

Hörnpelarna i Tellus Midas förvaltningsfilosofi är:


  • Aktiv förvaltning
  • Stockpicking
  • Flexibel aktieandel


Grunden för Tellus Midas investeringsfilosofi är egen fundamental analys. Vi ser företagen själva som vår främsta informationskälla och vi träffar ca 150 företag varje år. Bland dessa försöker vi identifiera företag som vi bedömer har en bra ledning, stark marknadsposition, sunda begripliga produkter och affärsmodeller och inte minst attraktiv värdering.


Vi investerar i företag därför att vi ser en långsiktig avkastningspotential i dem. Vi investerar inte i företag därför att de har en viss vikt i ett index. Vår ambition är att ta tillvara på aktiemarknadens möjligheter när vi ser dessa som goda och att behålla kapitalet så intakt som möjligt när förutsättningarna är mindre goda.

  

Fondens mål

Fondens mål är att genom investeringar i ett begränsat antal globala bolag och med en flexibel aktieandel bygga upp fondandelsägarnas sparkapital och över tiden ge en tydligt positiv avkastning. Som ett led i detta försöker vi undvika år med en kraftigt negativ avkastning. Vår målsättning är att ge en genomsnittlig avkastning överstigande 10 % om året, sett över en börscykel. Fondens avkastning kommer dock att variera från år till år.


Risk & avkastningsprofil

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk (här definierat som standardavvikelse i fondens kursutveckling) och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på historiska avkastningsdata för fonden. 

  

Tellus Midas tillhör kategori 4 (i skalan 1-7), vilket innebär en medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både upp och ner på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden. Aktieinvesteringar kännetecknas generellt av större fluktuationer i kursutvecklingen. Tellus Midas har en flexibel aktieandel och har historiskt över tiden haft en lägre genomsnittlig aktieandel än en ren aktiefond, vilket talar för en lägre riskkategorisering. Tellus Midas innehav är dock koncentrerade till färre antal innehav än många aktiefonder, viket talar för en högre riskkategorisering. Sammantaget och med historiska data leder detta till bedömningen att fonden tillhör kategori 4.

  

Tellus Midas förvaltas av Bo Pettersson och Anders Bruzelius.

         

Övrigt:  

Fondens startdatum: 1 januari 2007
Valuta: Svensk Krona (SEK)
Insättningsavgift: 0 %
Uttagsavgift: 1 %
Årligt fast avgift: 1 %
Rörlig avgift: 20 % av den del av fondens totalavkastning som överstiger en avkastningströskel motsvarande en genomsnittlig ränta på en 3-månaders statsskuldväxel per månad +3 %.
Minsta insättning: 100 kr
Månadssparande: Ja
Fonden tar miljö-etisk hänsyn: Ja
ISIN-kod Andelsklass A: SE0001891508
ISIN-kod Andelsklass B: SE0019176439


Mer information om fonden: 

Faktablad Andelsklass A
Faktablad Andelsklass B

Fondbestämmelser

Fondfusion


Tellus Midas rapporter:

Årsberättelse 2023
PAI-Rapport 2023
Halvårsberättelse 2023

Årsberättelse 2022
Halvårsredogörelse 2022
Årsberättelse 2021
Halvårsredogörelse 2021

Årsberättelse 2020

Halvårsredogörelse 2020

Årsberättelse 2019

Halvårsredogörelse 2019

Årsberättelse 2018

Halvårsredogörelse 2018

Årsberättelse 2017

Halvårsredogörelse 2017

Årsberättelse 2016