Tellus Globala Investmentbolag

Tellus Globala Investmentbolag

För dig som vill investera som några av världens främsta investerare och entreprenörer.


Placeringsinriktning

Vi har valt att investera i de bolag som ägs och drivs av några av världens främsta investerare och entreprenörer. Vi investerar i bolag som har flera investeringar, helst i olika kompletterande verksamheter. En ledstjärna när vi väljer våra investeringar är teman som påverkar vår framtid såsom demografi, tekniska innovationer, hållbarhet och förändrade konsumtionsbeteenden.

   

Många av världens främsta investerare och företagare såsom Jeff Bezos, Jack Ma & Bernard Arnault har sina egna placeringar i noterade investmentbolag/holdingbolag/konglomerat. Dessa bolag karaktäriseras ofta av entreprenörskap, långsiktigt engagemang kopplat till ägarskap och goda kontaktnät. Vi har därför valt att investera i denna typ av bolag över hela världen.

 

Tellus Globala Investmentbolag är alltid till minst 90 % investerad för att ha så hög förutsägbarhet som möjligt mot aktiemarknaden.


Vad är ett investmentbolag/konglomerat? Vi har valt att följa investopedias (www.investopedia.com) definition som lyder enligt följande:

 

”A conglomerate is a corporation that is made up of a number of different, seemingly unrelated businesses. In a conglomerate one company owns a controlling stake in a number of smaller companies, which conduct business separately. Each of a conglomerate subsidiary runs, independently of other business divisions, but the subsidiary reports to senior management of the parent company”

 

Förvaltarstil

I vår investeringsfilosofi vill vi ha en aktiv förvaltning och vi bortser helt från olika bolags vikt i index i våra investeringar. I våra investeringar söker vi långsiktiga hållbara teman som karaktäriserar de bolag vi investerar i. Exempel på sådana teman är tekniska innovationer (t.ex. automatisering, artificiell intelligens), demografi (t.ex. högre andel äldre, snabbväxande regioner), ändrade konsumtionsmönster (t.ex. e-handel, internet banking) och hållbarhet/säkerhet (t.ex. mindre utsläpp, trafiksäkerhet).


Fondens mål

Tellus Globala Investmentbolags målsättning är att över tiden ge en högre avkastning än ett världsindex, utan att ta högre risk. En studie vi gjort i samarbete med Lunds Universitet, som sträcker sig över tiden 2002-2014, visar att investmentbolag/konglomerat har gett en högre avkastning över tiden än ett världsindex, utan att ha en högre risk (standardavvikelse). Historiskt har aktiemarknaden globalt gett en genomsnittlig avkastning på ca 7 % om året. 

 

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk (här definierat som standardavvikelse i fondens kursutveckling) och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på historiska avkastningsdata för fonden.

   

Tellus Globala Investmentbolag tillhör kategori 5 (i skalan 1-7), vilket innebär en relativt hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både upp och ner på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden. Aktieinvesteringar kännetecknas generellt av större fluktuationer i kursutvecklingen. Då fonden är relativt ny med denna inriktning (omgjord 2015-07-01)så baseras riskindikatorn på en bedömning från fondbolaget. Sammantaget och med historiska data leder detta till bedömningen att fonden tillhör kategori 5.  

 

Tellus Globala Investmentbolag riktar sig till dig som vill ha en global aktieportfölj med en aktiv förvaltning, där vi låter några av världens främsta investerare och entreprenörer göra jobbet åt oss. Vidare riktar sig fonden till dig som tror att vissa långsiktiga teman kommer att styra olika företags utveckling och värdering framöver, såsom tekniska innovationer, demografi, förändrade konsumtionsmönster och ökat fokus på miljö och säkerhet.

   

Tellus Globala Investmentbolag förvaltas av Bo Pettersson och  Anders Bruzelius.

        

Övrigt:  

Fondens startdatum: 20 juni 2012

Valuta: Svensk Krona (SEK)

Insättningsavgift: 0 %

Uttagsavgift: 0 %

Årligt fast avgift: 0,9 %

Rörlig avgift: Utöver den fasta avgiften utgår en prestationsbaserad ersättning till fondbolaget om högst 10 % av fondens överavkastning. Överavkastningen definieras som den del av den totalavkastningen som överstiger MSCI All Country NDTR (SEK), efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften.

Minsta insättning: 100 kr

Månadssparande: Ja

Fonden tar miljö-etisk hänsyn: Ja 

ISIN-kod för Andelsklass A: SE0004646628 

ISIN-kod för Andelsklass B: SE0015962162Mer information om fonden: 

Hållbarhetsprofilen

Basfaktablad Andelsklass A
Basfaktablad Andelsklass B

Informationsbroschyr

Fondbestämmelser


For more information about the fund, please see our Key Investor Information Documents (KIID) for the two shareclasses:

Key Investor Information Document Shareclass A
Key Investor Information Document Shareclass B


Tellus Globala Investmentbolags rapporter:

Halvårsredogörelse 2021

Årsberättelse 2020

Halvårsredogörelse 2020

Årsberättelse 2019

Halvårsredogörelse 2019

Årsberättelse 2018

Halvårsredogörelse 2018

Årsberättelse 2017

Halvårsredogörelse 2017

Årsberättelse 2016

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.