Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Tellus Fonder

Finansiella produkter
Tellus Globala Investmentbolag

Tellus Midas

Sammanfattning
Hållbarhet har fått en allt viktigare betydelse när framtidens näringsliv växer fram och på finansmarknaden har det blivit en naturlig del i investeringsprocessen. Regulatoriska initiativ för en standardisering av rapportering och klassificering av hållbarhet på finansbranschen via EU Taxonomin och EU Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR), innebär att alla aktörer fått ramverk att förhålla sig till vilket förenklar för investerare vid en utvärdering av hållbarheten i olika fonder. Samtliga Tellus Fonder är klassificerade som Artikel 8-fonder enligt EU SFDR vilket innebär att vi följer den process i vårt hållbarhetsarbete som artikeln kräver.

I detta dokument ges information om miljörelaterade och sociala egenskaper hos Tellus Fonders finansiella produkter och hållbara investeringar som är aktuella för Artikel 8-fonder enligt EU SFDR.

Som hållbar investering i SFDR definieras investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål under förutsättning att de inte i betydande omfattning orsakar skada för annat miljömål eller socialt mål. FN:s Global Compacts och EU Taxonomin används vid identifieringen av miljö och sociala mål.

Inga mål för hållbar investering

Fonderna skall ha miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål även om hållbara investeringar kan vara aktuella investeringsobjekt. 


Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Vi har valt bort att göra en PAI-statement per 2023-06-30 för våra innehav men i våra förvaltningsprocesser och vid utvärdering av våra innehav görs det kontinuerligt analyser kring hållbarheten i våra innehav. Då vi är en liten organisation väljer vi att lägga vår resurskapacitet på hållbarhetsarbetet i den dagliga förvaltningen vilket är anledningen till att vi valt bort PAI-statement vid ett specifikt tillfälle.De finansiella produkternas miljörelaterade eller sociala egenskaper. 

Fonderna lägger vikt vid följande miljö och sociala egenskaper.

  • Att bolagen följer praxis för god bolagsstyrning
  • Att bolagen i deras affärsmodeller och strategier integrerar hållbarhet samt strävar efter att nå målen i Parisavtalet.
  • Bolagen får inte vara involverade i följande produkter och tjänster: klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, vapen och/eller krigsmateriel, pornografi (vad avser produktion och distribution), fossila bränslen (olja, gas och kol), tobak, kommersiell casinoverksamhet och alkohol. Undantag på högst 5 % av omsättningen i bolaget hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten finns specificerade i vår hållbarhetspolicy.
  • Bolag som bryter mot internationella normer och konventioner, t.ex. FN Global Compact-principerna exkluderas ur investeringsuniversumet. Om brott mot principerna sker exkluderas bolaget/inleds en dialog med bolaget. Om bolag handlar i strid med vår värdegrund inleder vi en bevakning av bolaget och följer upp hur arbetet sker. Ser vi ingen förbättring viktar vi ner vårt innehav och på sikt kan det även innebära en total avyttring av bolaget. Vi strävar efter att våra investeringar ska bidra till FN:s 17 Globala Mål.


Investeringsstrategi

Tellus Fonder är en långsiktig aktiv förvaltare som eftersträvar en väldiversifierad placeringsportfölj med god riskspridning. Vi fokuserar på att investera i välskötta bolag med god styrning och inkluderar bolag som är väl positionerade för att möta framtidens utmaningar på hållbarhetsområdet genom sina produkter och tjänster. God bolagsstyrning där bolagen har en ambition att vara ledande inom hållbarhet i sin bransch är viktigt liksom att de påverkar, både internt och externt, omvärlden med kvantifierbara mål kopplade till hållbarhetsutmaningar. För att identifiera dessa bolag integrerar vi hållbarhetsrisker och möjligheter i vår investeringsbeslutsprocess på ett strukturerat sätt. Investeringar med brister i bolagsstyrning och affärsmodeller som inte möter framtidens krav på mer hållbara produkter och tjänster undviks.

Tellus Fonders förvaltare utför en noggrann bolagsanalys där faktorer som den globala makrobilden, bolagets finansiella nyckeltal, utvecklingsmöjligheter och risker ingår. Investeringar ska bedömas utifrån en integrerad analys av både finansiella och ESG-faktorer.

Andel av investeringar

Ambitionen är att över tid som lägst investera 90% av fondens förvaltade kapital i innehav som är anpassade till fondens miljörelaterade eller sociala egenskaper. Resterande del kommer att utgöras av kontanter.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Investeringar skall kontinuerligt genomlysas mot olika hållbarhetsrelaterade kriterier utifrån vår värdegrund.

Hållbarhetsanalysen skall vara både kvantitativ genom screening i datasystem och kvalitativ genom att vi regelbundet följer den information som ges via olika informationskällor och från bolagen.

Den kvantitativa screeningen ger kvantitativ information på investeringarnas hållbarhetsvärde medan den kvalitativa genomgången av bolagen visar hur vi aktivt jobbar med att utvärdera och analyser bolagens hållbarhetsarbete.

Genom utvärderingar av olika indikatorer kan vi mäta och övervaka fondernas miljörelaterade och sociala egenskaper.

Indikatorerna som avses kan vara följande:

• Investeringarnas relativa kvantitativa hållbarhetsvärde inom en sektor dvs hur hållbart är ett bolag jämfört med andra i samma sektor.

• Dialoger med investerade bolag kring hur de arbetar med hållbarhet

• Exponering mot bolag som bryter mot UN Global Compact, OECD:s riktlinjer för

multinationella företag, FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter samt ILO:s

konventioner om arbetsrättsliga villkor

• Exponering mot bolag verksamma inom kontroversiella vapen, kärnvapen, vapen och

krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi eller kommersiell spelverksamhet

• Exponering mot bolag verksamma inom produktion av fossila bränslen

Metoder

Hållbarheten i alla befintliga investeringar och i alla potentiella nyinvesteringar kvalitetssäkras genom screening av bolagen via en dataleverantör som är specialiserad på utvärdering av olika variabler som krävs för att fonderna skall kunna följa de uppsatta kriterier som finns för inkludering och exkludering av innehav. Vid en förändrad bedömning av ett bolag noteras detta vid den löpande uppföljningen och förvaltaren vidtar nödvändiga åtgärder. Riskhanteringsfunktionen kontrollerar att fondens investeringar genomgått en hållbarhetsanalys och att investeringarna är i linje med de uppsatta kriterierna. Detta görs vid nya innehav samt löpande.

Datakällor och databehandling

Vi hämtar information till hållbarhetsanalysen som inkluderar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer från bolagens hemsidor, utländsk och svensk media, databaser från internet och hållbarhetsleverantörer som Sustainalytics. Inhämtade data analyseras och används som underlag vid bedömningen av bolaget som resulterar i en slutsats kring bolagets hållbarhetspåverkan.

Genom dialog med och inhämtning av kunskap kring hållbarhet från hållbarhetskonsulter lär vi oss att förbättra våra analysprocesser internt och bli bättre på att utvärdera datakvalitén. Vi håller en kontinuerlig dialog med olika dataleverantörer som vi utvärderar för att finna den som ger bäst kvalité, täcker de områden som är aktuella för oss och som vi finner använder bäst metoder för utvärdering av bolagen.

Begränsningar för metoder och data

Att utvärdera hållbarhetsdata från bolagen och använda denna vid en jämförande analys kan vara en utmaning då den kan vara ofullständig. Vi uppmuntrar därför i dialog med bolagen att de rapporterar data som är förenlig med EU Taxonomin och huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer så att analysen kan bli så rättvisande som möjligt.

Data från tredjepartsleverantörer bygger ofta på estimat som kan skilja sig från verkliga utfall. Vi saknar ibland analyser som är mer framåtblickande. Det kan t ex finnas bolag som har en historik av stora negativa konsekvenser för hållbarbetsfaktorer men där man ändrat bolagsinriktning och har framåtblickande positiva hållbarhetsambitoner genom att ställa om verksamheten. Historiska data kan ibland ge en missvisande bild i dessa fall då det finns en fördröjning innan positiva förändringar resulterar i historiska data. Bolag inom samma sektor kan få samma hållbarhetsmått trots att man har helt olika ambitionsnivåer och därför kan t ex en kvantitativ utvärdering bli skev.

Ett ständigt internt lärande och kontinuerlig uppdatering av ny information och metoder för utvärdering är det sätt som vi hanterar de begräsningar som finns kring metoder och data.

Due diligence

Tellus Fonder har en strukturerad process för att utvärdera miljö, sociala och bolagsstyrningsrisker och möjligheter.

Vår process består av följande steg:

1. Vi gör en screening om bolaget har brutit mot UN Global Compacts 10 principer eller är verksamt inom någon sektor med produkter eller tjänster som bryter mot vår värdegrund stipulerad i våra Riktlinjer för tillämpning av hållbarhetsaspekter avseende Tellus Fonders placeringar.

2. Vi är lånsiktiga investerare i bolag och god bolagsstyrning är därför en nyckelfaktor i vår utvärdering – finns det t.ex. indikationer på bristande kompetens hos styrelse och ledning eller tveksam affärsetik som kan påverka investeringen negativt på längre sikt.

3. Vi utvärderar sektorspecifika risker och möjligheter med avstamp i Sustainability Accounting Standards Boards (SASB) ramverk. Risker skiljer sig ofta väsentligt åt mellan olika sektorer och för oss är det viktigt att bolagen har en tydlig strategi kopplat till hållbarhet och själva har gjort en riskanalys där ESG-faktorer finns representerade och uppvisar tydliga tecken på riskhantering genom rätt policyer och processer. Detta kan t.ex. inkludera att en riskanalys gjorts med hänsyn till fysisk klimatrisk eller omställningsrisker.

4. Det är också intressant att titta på den ambitionsnivå som finns i bolaget gällande hållbarhet inklusive hur bolagen försöker påverka sin omgivning och nätverk mot hållbart tänkande. Det är viktigt att förstå om bolagen är framåtblickande lobbyist för miljön eller bakåtsträvande förnekare.

Exempel här är tydliga målsättningar för t.ex. utsläppsminskningar i linje med Paris-avtalets 1,5 grad samt t ex påverkanskampanjer mot kunder och övriga värdekedjan.

5. Vi letar aktivt efter bolag vars gröna affärsmodell eller produkter och tjänster ligger väl positionerade för den omställning som sker i samhället. Att minska vår exponering mot fossila bränslen kommer att minska våra klimatrelaterade risker, men det hjälper oss inte att dra nytta av klimatrelaterade möjligheter. Vi måste arbeta aktivt för att öka vår exponering mot klimatlösningar som bidrar till minskade koldioxidavtryck, snarare än att enbart flytta våra investeringar till mer neutrala sektorer. Vi vill investera i bolag som genom t.ex sin teknik eller sina produkter bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Här är vi övertygade om att många av framtidens vinnarbolag finns.

Strategier för engagemang

Vi vidtar flera åtgärder för att integrera hållbarhetsrisker i vår investeringsprocess. I den löpande förvaltningen beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, dels hur väl rustade bolagen står för att möta risker och dels deras faktiska uppförande.

Hänsyn tas till bl.a. Sustainability Accounting Standards Board (SASB):s ramverk vid analys av sektorspecifika hållbarhetsrisker som kan påverka bolagets lönsamhet negativt. Vi har en tydlig strategi där vi beaktar ESG-faktorer i våra investeringar med utgångspunkt i vår värdegrund samt riskperspektiv i vår investeringsprocess. ESG-relaterade risker undviks genom att vi väljer bort bolag som vi ser som ”värst i klassen” på ESG utifrån ett branschperspektiv/genom att analysera vilka bransch-specifika ESG-risker ett bolag är exponerat mot och hur dessa risker hanteras.

För att analysera ESG-risker tittar vi dels på vilka generella risker samt sektorspecifika risker ett bolag är exponerat mot, dels på bolagsspecifika risker. Som en del av vår process använder vi oss av analys från externa marknadsdataaktörer såsom Sustainalytics för att följa upp och bevaka hur vi motverkar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Exempel på generella risker som vi tror kan påverka en investering negativt inkluderar undermålig bolagsstyrning, inblandning i större kontroverser utan av bolaget tydlig uppföljning och handlingsplan, verksamhet i länder med stor risk för korruption, dåligt rykte kopplat till negativ påverkan på miljö och mänskliga rättigheter. Utöver detta kan det finnas ett antal sektorspecifika risker per bolag som behövs analyseras.

Vår analys kopplat till hållbarhetsrisk inkluderar bl.a. ESG-relaterade policyer och deras implementering, att bolagets egen riskanalys ska inkluderar ESG-faktorer t.ex. klimatrisk, styrelsens och lednings sammansättning och kompetens samt tydliga mål och KPI:er.

Vid förvaltningen av Fonden integreras hållbarhetsrisker i investeringsbesluten genom att bolagets förvaltare utvärderar och analyserar investeringsobjekten utifrån riskexponering och riskhantering kopplat till bolagsstyrning, miljö och sociala faktorer. Riskerna analyseras baserat på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid. Bolaget genomför analysen internt och baserar den på datainsamlingsunderlag, dokument från bolagsanalytiker hos bolagets motparter och på samtal med investeringsobjekten.
Fondbolagets huvudsakliga påverkan på hållbarhetsfaktorer

Här kan ni läsa Tellus Fonders huvudsakliga påverkan på hållbarhetsfaktorer


Riktlinjer

Här kan ni läsa Tellus Fonders riktlinjer för hållbara investeringar: Riktlinjer för tillämpning av hållbarhetsaspekter avseende Tellus Fonders placeringarUN PRI

I linje med vårt synsätt på investeringar är vi glada att kunna berätta att vi har skrivit på UN PRI (FNs principer för ansvarsfulla investeringar). Läs mer om PRI här.


Här hittar ni vår rapport till UN PRI för 2020.


Tellus Fonder är medlem i Swesif

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Läs mer om Swesif på www.swesif.org.