Risk & avkastningsprofil

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk (här definierat som standardavvikelse i fondens kursutveckling) och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på historiska avkastningsdata för fonden.


Tellus Midas tillhör kategori 4 (i skalan 1-7), vilket innebär en medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både upp och ner på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden. Aktieinvesteringar kännetecknas generellt av större fluktuationer i kursutvecklingen. Tellus Midas har en flexibel aktieandel och har historiskt över tiden haft en lägre genomsnittlig aktieandel än en ren aktiefond, vilket talar för en lägre riskkategorisering. Tellus Midas innehav är dock koncentrerade till färre antal innehav än många aktiefonder, viket talar för en högre riskkategorisering. Sammantaget och med historiska data leder detta till bedömningen att fonden tillhör kategori 4.

För mer information om riskerna i fonden hänvisar vi till fondens fondfaktablad (PRIIP).

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.