Legal information

Tellus Fonder står under tillsyn av Finansinspektionen. Tellus Fonder har tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och tillstånd att ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 1 kap 4§ fösta stycket 2 LVF. Alla fonder är värdepappersfonder (UCITS-fonder) . 

 

Finansinspektionen

Telefon: 08-787 80 00

E-post: finansinspektionen@fi.se

Hemsida: www.fi.se


Kontrollfunktioner: 


För riskhantering har Tellus Fonder ingått ett uppdragsavtal, så kallad outsourcing med FCG och Fredrik Hansson som risk officer.


För regelefterlevnad har bolaget ingått ett uppdragsavtal, så kallad outsourcing med FCG och Anna Henjeby som Compliance Officer.


För internrevision har Tellus Fonder anlitat Agneta Bremander på Moneo Business Integration AB


Extern revision sköts av Leif Lüsch


Tellus Fonder har anlitat Swedbank som förvaringsinstitut för fonderna.