Tellus Bank & Finansfond

Tellus Bank & Finansfond 

För dig som vill ta del av bankernas höga direktavkastningar i en fond som har möjlighet att variera aktieandelen efter marknadsförutsättningarna.


Placeringsinriktning

Efter finanskris och statsskuldkris har skapats en miljö som är mycket gynnsam för banker att verka inom, då de är systemviktiga för den globala ekonomin. Trots detta värderas banker långt ifrån sina historiska snittvärdringar och ger i dagens nollräntemiljö mycket höga direktavkastningar. Vi vill ha möjlighet att ta tillvara dessa direktavkastningar och fonden är därför utdelande. Vi investerar i Europeiska bank och finansaktier och vi använder en flexibel aktieandel för att hantera de stora svängningar som denna sektor kan uppvisa.


Förvaltarstil

Hörnpelarna i Tellus Bank & Finansfonds förvaltningsfilosofi är:


  • Aktiv förvaltning
  • Hög direktavkastning
  • Flexibel aktieandel


Grunden för Tellus Bank & Finansfond investeringsfilosofi är egen fundamental analys. Vi ser företagen själva som vår främsta informationskälla och vi träffar ett stort antal banker och finansbolag varje år. Bland dessa försöker vi identifiera företag som vi bedömer har en bra ledning, stark marknadsposition med goda kundrelationer, starka finanser och en hög direktavkastning. Vi lägger också hög vikt att en stor andel av våra placeringar sker i banker som anses systemviktiga. Genom att en bank anses systemviktig för den allmänna ekonomin kommer den sannolikt inte att tillåtas att gå i konkurs. Vad vi sett efter finanskrisen 2008-2009 och efter statsskuldkrisen i södra Europa är att banker genom olika åtgärdsprogram ges förutsättningar att ha en god avkastning. Vi vill genom Tellus Bank & Finansfond ge våra fondandelsägare möjlighet att ta del av framförallt den höga direktavkastning som denna sektor ger. Vi ser denna som synnerligen attraktiv framförallt i den nu rådande lågräntemiljön.

 

Vi investerar i företag därför att vi ser en långsiktig avkastningspotential i dem. Vi investerar inte i företag därför att de har en viss vikt i ett index.


Fondens mål

Tellus Bank & Finansfond har som målsättning att genom investeringar Europeiska bank och finansbolag och med en flexibel aktieandel bygga upp fondandelsägarnas sparkapital och över tiden ge en tydligt positiv avkastning. Som ett led i detta försöker vi undvika år med en kraftigt negativ avkastning. Vi har valt att lägga en hög vikt vid direktavkastning och fonden har därför gjorts utdelande för investerare som vill ta del av den höga direktavkastning som bank och finansaktier ger. Fondens avkastning kommer dock att variera från år till år.

  

Risk & avkastningsprofil

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk (här definierat som standardavvikelse i fondens kursutveckling) och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på historiska avkastningsdata för fonden.

  

Tellus Bank & Finansfond tillhör kategori 5 (i skalan 1-7), vilket innebär en relativt hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både upp och ner på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden. Aktieinvesteringar kännetecknas generellt av större fluktuationer i kursutvecklingen. Tellus Bank & Finansfond har en flexibel aktieandel, vilket talar för en lägre riskkategorisering. Tellus Bank & Finansfonds investeringar är dock koncentrerade till en specifik sektor av ekonomin, vilket talar för en högre riskkategorisering. Fonden är nystartad (startdatum 2017-02-01) och saknar därför historiska data. Fondbolagets bedömning är därför att fonden kommer att tillhöra kategori 5.

    

Tellus Bank & Finansfond riktar sig till dig som vill ha en hög direktavkastning på dina placeringar, men är beredd att ta viss aktiemarknadsrisk men samtidigt ha en kurspotential i dina placeringar. Då detta är en sektorfond så kan kursförändringarna från tid till annan bli stora. Vår ambition är dock att hålla denna risk nere genom att arbeta med en flexibel aktieandel.

 

Tellus Bank & Finansfond förvaltas av Bo Pettersson och Anders Bruzelius.

       

Övrigt:   

Fondens startdatum: 1 februari 2017

Valuta: Svensk Krona (SEK)

Insättningsavgift: 0 %

Uttagsavgift: 0 %

Årligt fast avgift: 1 %

Rörlig avgift: 10 % av den del av fondens totalavkastning som överstiger en avkastningströskel motsvarande 3 % plus en genomsnittlig ränta på en 3-månaders statsskuldväxel per månad.

Minsta insättning: 100 kr

Månadssparande: Ja

Fonden tar miljö-etisk hänsyn: Ja

ISIN-kod: SE0009522410

 

Mer information om fonden:

Hållbarhetsprofilen

Basfaktablad

Informationsbroschyr

Fondbestämmelser

Fondfusion


Tellus Bank & Finansfonds rapporter:  

Årsberättelse 2020

Halvårsredogörelse 2020

Årsberättelse 2019

Halvårsredogörelse 2019

Årsberättelse 2018

Halvårsredogörelse 2018

Årsberättelse 2017

Halvårsredogörelse 2017

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.