Förtydligande kring fondavgifter

Vi har fått en del frågor kring de kostnader som fonderna redovisar på olika plattformar utöver
förvaltningsavgiften, som vi här vill ge ett förtydligande kring.


Vid årsskiftet 2017/2018 infördes ett nytt regelverk som bland annat innebär ett förtydligande kring fonders kostnader, det så kallade MiFiD2. Det här betyder att fonder också behöver redovisa de indirekta kostnader som drabbar fonden, det vill säga courtage och transaktionskostnader som uppkommer då fonderna handlar i finansiella instrument, men även eventuella analyskostnader och en teoretisk kostnad på så kallade spreadar, det vill säga skillnaden mellan köp och säljkurs, där fonderna antas köpa finansiella instrument på säljkurs och köpa på köpkurs, oavsett om så skett eller inte. Ju mindre marknadsvärde det bolag har som det finansiella instrumentet handlas i, ju högre antas denna kostnad vara, oavsett verkligt utfall.


När dessa kostnader som bygger på generella teoretiska modeller ska beräknas så tittar man på de finansiella instrument som funnits i fonden de senaste tre åren. Man använder vidare den genomsnittliga fondförmögenheten under året som nämnare i uträkningen. För att exemplifiera så antar vi att en fond köper ett finansiellt instrument motsvarande 3 % av fondförmögenheten, fonden betalar då ett courtage på exempelvis 0,15 % av detta värde. Om fondförmögenheten är exempelvis 10 mkr, så innebär det en transaktionskostnad på 450 kr. Om fondförmögenheten däremot är 100 mkr så innebär det en transaktionskostnad på 4 500 kr. De sammanlagda transaktionskostanderna ställs sedan i relation till den genomsnittliga fondförmögenheten. Om en fond har en mycket kraftig volymtillväxt innebär detta att de kostnader fonden har på sin nuvarande volym ställs i relation till en annan fondförmögenhetsmassa än den verkliga. Konsekvensen av detta blir att fonder med en snabb och kraftig tillväxt av fondförmögenheten får en överskattad kostnadsbild, det vill säga att de teoretiska kostnaderna överstiger de verkliga. På motsvarande sätt får en fond som tappar mycket och snabbt i fondförmögenhet en underskattad kostnadsbild, det vill säga den teoretiska kostnaden understiger den verkliga.


I Tellus Fonders fall har samtliga fonder en procentuellt kraftig tillväxt, varför den teoretiska kostnaden överstiger den verkliga kostnaden för fonderna.


Har ni några frågor kring detta är ni välkomna att kontakta oss på Tellus Fonder.


Jan Petersson


Ansvarig förvaltare Tellus Fonder


Ladda ner PDF här: Förtydligande kring fondavgifter
Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.